ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Technikum

Zawód: technik hotelarstwa

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing w hotelarstwie. W programie kształcenia przewiduje się intensywną naukę języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz francuskiego. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonej pracowni hotelarskiej, a praktyczne szlify zawodowe zdobywają podczas praktyk w hotelach w Polsce i za granicą – np. Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania.

Absolwent potrafi:

 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy, stosować różne formy obsługi konsumenta,
 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,
 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej,
 • oceniać jakość świadczonych usług,
 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe,
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej,
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę w hotelach, biurach turystycznych, w organizowaniu nowych form usług turystycznych (np. agroturystyka) oraz w zakładach gastronomicznych.

Zawody dostępne dla absolwenta:

 • technik hotelarstwa,
 • organizator usług cateringowych,
 • sekretarka,
 • pracownik biurowy,
 • kasjer walutowy,
 • pracownik biura podróży,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • recepcjonista,
 • steward,
 • stewardessa,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny górski,
 • przewodnik turystyczny miejski,
 • przewodnik turystyczny terenowy,
 • inspektor piętra hotelowego,
 • bufetowy (barman),
 • pokojowa.

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, chemia.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących(w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych:

 • język obcy zawodowy,
 • technologia gastronomiczna,
 • zasady żywienia człowieka,
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych,
 • podstawy żywienia dietetycznego,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • pracownia technologii gastronomicznej,
 • planowanie żywienia człowieka,
 • informatyka w gastronomii,
 • usługi gastronomiczne i cateringowe.

 

W trakcie kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonej pracowni gastronomicznej , a praktyczne szlify zawodowe zdobywają podczas praktyk w restauracjach w Polsce i za granicą – np.  Włochy, Portugalia, Hiszpania.

Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

1) Przygotowanie i wydawanie dań,

2) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent potrafi:

 • obsługiwać maszyny i urządzenia oraz nadzorować ich eksploatację,
 • dokonywać odbioru jakościowego surowców i towarów,
 • nadzorować i organizować przebieg procesów produkcyjnych potraw i ich ekspedycję,
 • organizować i nadzorować obsługę konsumentów,
 • dbać, aby przygotowane w zakładach żywienia zbiorowego potrawy i posiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi,
 • podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • przygotować i organizować gastronomiczną obsługę imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe w tym w warunkach nietypowych,
 • przygotować i organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie itp.,
 • prawidłowo obsługiwać klienta,
 • stosować zasady prawidłowego i zdrowego żywienia,
 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych,
 • organizować pracę biurową i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Miejsca zatrudnienia absolwenta:

 • obiekty zbiorowego wyżywienia,
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 • organizacje ochrony konsumenta oraz  obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych

Miejsca zatrudnienia absolwenta:

 • obiekty zbiorowego wyżywienia,

 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,

 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,

 • organizacje ochrony konsumenta oraz w obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,

 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystyczny

 

Zawód: technik organizacji turystyki

Przedmiot z rozszerzonym programem nauczania: język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących( w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych

 • język obcy zawodowy,
 • geografia turystyczna,
 • marketing w turystyce,
 • informacja turystyczna,
 • ekonomia w turystyce,
 • podstawy psychologii,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

1) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,

2) Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

W toku zajęć uczeń odbywa trzy czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki na studiach lub też podjąć pracę w biurach podróży i wielu innych podmiotach turystycznych.

Skip to content