ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Wektory Życia

Powiat Sandomierski przystąpił do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”, Priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja.

Na podstawie podpisanego w dniu 13 listopada 2023 r. porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, Powiat Sandomierski otrzymał dotację celową w łącznej wysokości 12 160,00 zł na realizację zadania, z czego:

  1. 7 200,00 zł na zakup kursu Programu „Wektory życia” dla nauczycieli,

  2. 4 960,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie zajęć – warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów.

Program profilaktyczny „Wektory życia” będzie realizowany w czterech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski.

W ramach zadania zostanie zakupiony dla ośmiu nauczycieli kurs Programu „Wektory życia”, który umożliwi zorganizowanie zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w wymiarze 12 godzin, w tym:

  • w 2023 r. – 4 godzin, finansowanych ze środków przyznanej dotacji;

  • w 2024 r. – 8 godzin bezpłatnych.

Skip to content