ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Projekt Lustro

Od połowy października 2023 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy spotkania na godzinach wychowawczych z uczniami klas: I Branżowej w zawodzie kucharz i cukiernik , I Technikum Hotelarstwa i II Branżowej w zawodzie kucharz,  realizując program profilaktyczno-wychowawczy pt. „Projekt LUSTRO”
Na lekcjach wspólnie próbujemy m.in. rozwinąć umiejętności związane z ukierunkowaniem i wyrażaniem emocji, wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć umiejętność komunikacji z innymi ludźmi. Prowadzimy rozmowy o problemach i dylematach adolescentów. 
Nauczyciele – wychowawcy są przygotowani do spotkań z młodzieżą. Realizacja celów Projektu Lustro pozwala młodzieży lepiej poznać siebie samych i rówieśników. Zrozumienie emocji i ich źródeł to pierwszy krok do akceptacji własnej osoby, ale także drugiego człowieka. Dzięki otwartej rozmowie, w atmosferze tolerancji i zaufania, młody człowiek może dostrzec swoją wartość w danej grupie oraz umiejscowić się w społeczeństwie. Uzyskana w ten sposób równowaga emocjonalna i świadomość w różnych aspektach, tak psychicznych jak i fizycznych, pozwala młodzieży radzić sobie z poszczególnymi sytuacjami w sposób spokojny i bez używek. 
 
Celem programu Projekt Lustro jest wspieranie rozwoju uczniów i wzmacnianie postaw i umiejętności sprzyjających podejmowaniu konstruktywnych decyzji i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
 
Cel główny wspierany jest realizacją celów szczegółowych takich jak:
  • Wzmocnienie poczucia więzi uczniów ze szkołą  poprzez wspieranie życzliwej atmosfery w klasie, wzmocnienie zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w kontaktach pomiędzy uczniami oraz w relacji z wychowawcą klasy.
  • Rozwijanie u uczniów umiejętności prospołecznych m.in: podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów, proszenia o pomoc, udzielania wsparcia rówieśniczego
  • Zwiększenie u uczniów poziomu pozytywnego myślenia o sobie poprzez wzmacnianie świadomości o swoich mocnych stronach, uczenie umiejętności dostrzegania pozytywów, radzenia sobie z  trudnymi emocjami
  • Inicjowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających dyskusji i uczeniu się radzenia sobie z wyzwaniami w ważnych dla młodych ludzi obszarach.
  • Zwiększenie wiedzy uczniów o zdrowiu człowieka, wpływie zachowań i podejmowanych decyzji na rozwój fizyczny i psychiczny.  
 
Osoby odpowiedzialne za realizację programu „Lustro” to:
  • Anna Płaneta (pedagog specjalny, psycholog),
  • Katarzyna Krakowiak (wychowawca klasy I TH),
  • Karolina Domoradzka ( wychowawca klasy II BK).
Skip to content